Vissza a főoldalra
cover

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat
 1. Preambulum

A jelen rendelkezések tárgya a Mortoff csoport, ezen belül

a, MORTOFF Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2; Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-55430/2012.)

b, I-DEAL Informatikai, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2; Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-55430/2012.)

(továbbiakban a "Szolgáltató"), adatvédelmi és - kezelési elveinek és gyakorlatának meghatározására (a továbbiakban az "Adatvédelmi Nyilatkozat"), különös tekintettel a karrier.mortoff.huwww.mortoff.hu;  www.testify.hurpa.mortoff.humsigno.humitras.mortoff.huwww.mortoff.de és www.mortoff.at e-mail címre való jelentkezés elküldése esetén ugyanezen szabályok az irányadók.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat megalkotásánál figyelembe vett jogszabályi rendelkezések különösen: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ; az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény; a hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a Szolgáltató online szolgáltatásainak minden területén, minden egyén számára, bármiféle (nemi, faji, vallási, stb.) megkülönböztetés nélkül biztosítva legyen, hogy alapvető jogait tiszteletben tartják személyes adatainak gépi feldolgozása során. Az Adatvédelmi Nyilatkozatot a Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Nyilatkozat a www.mortoff.hu weboldalon nyilvánosan elérhető.

 1. Definíciók
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • adatmegsemmisítés: az adatok tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez
 • harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
 • külső ajánlás: Külső, azaz a Szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem álló személy által egy adott pozícióra ajánlott jelölt.
 • belső ajánlás: Belső, azaz a Szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy által egy adott pozícióra ajánlott jelölt.

Adatkezelési alapelvek

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. 16 éven aluli személy adatait a Szolgáltató álláskeresési célból nem tárolja. Egyéb okból történő felhasználását a törvényes képviselő engedélyéhez köti.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az a törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

Személyes adatot a törvény hatálya alá tartozó adatkezelő harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek a törvényben foglalt feltételei fennállnak és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Tájékoztatás, az adatok helyesbítése és törlése

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

 •  tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 •  személyes adatainak helyesbítését, valamint
 •  személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adatok adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzésére irányuló - és ennek alapján a tájékoztatási - kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt a törvény lehetővé teszi. Az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha

 • kezelése jogellenes;
 • az érintett kéri;
 • az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • törvényben meghatározott egyéb esetben

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Bírósági jogérvényesítés

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 1. Egyéb adatvédelmi információk

Regisztráció

A Szolgáltató egyes, a Weboldal útján elérhető szolgáltatásainak igénybevételéhez a Felhasználónak regisztrációs ívet, illetve kapcsolat-felvételi űrlapot kell kitöltenie. A regisztrációs ív, továbbá a kapcsolat-felvételi űrlap kitöltése önkéntes. A regisztráció, illetve a kapcsolat-felvételi űrlap kitöltése során a Felhasználó által megadott információkat, adatokat Szolgáltató a Felhasználó által a vele létesíteni kívánt, illetve esetlegesen köztük már fennálló jogviszony céljainak elérése érdekében, illetve szabályainak figyelembevételével jogosult kezelni, illetve bármely módon felhasználni.

A regisztrációs ív, továbbá a kapcsolat-felvételi űrlap elküldésével a regisztrált felhasználó elfogadja a Szolgáltató Adatvédelmi Nyilatkozatát.

A Szolgáltató a személyes adatokat különösen az alábbi cél elérése miatt kezeli:

 • a regisztrált felhasználók tájékoztatása,
 • a regisztrált felhasználók érdekében a személyes adatok továbbítása anonimizált formában, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló és a regisztrált felhasználó iránt érdeklődő harmadik személyek részére.

Önéletrajzok feltöltése

A regisztráció során lehetősége van magyar és idegen nyelvű önéletrajzát és egyéb pályázati dokumentumait (motivációs levelét, vagy akár fényképét, stb.) adatbázisunkban elhelyezni.

A Szolgáltató jogosult a telefonos/személyes interjú során megadott adatokat (pl. interjújegyzet), valamint a kiválasztáshoz szükséges teszt/feladatsorokat kezelni. Ezen információkat is a fentiekhez hasonlóan a Szolgáltató bizalmasan kezeli.

Kizárólag Ön dönt arról, hogy milyen személyes és egyéb adatokat kíván közölni önéletrajzában. Önéletrajzát akár személyes adatai nélkül is elküldheti. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Szolgáltató semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre valamint büntetett előéletre vonatkoznak.
Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a jelölt ezeket előzetesen kérte és engedélyezte, és a munkakör betöltéséhez és elvégzéséhez feltétlenül szükséges (pl. megváltozott munkaképességgel kapcsolatos adat).


Ha a jelölt önként adott meg különleges adatot önéletrajzában vagy egyéb dokumentumában, a Szolgáltató az adatok kezeléséért semmilyen felelősséget nem vállal.
Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy valamely felhasználó az Info tv. rendelkezései értelmében különleges adatként minősülő adatot helyezett el az adatbázisban, azt haladéktalanul törli, és jogosult az adott felhasználó regisztrációját törölni.

Az önéletrajzát és egyéb pályázati dokumentumait bármikor saját kezűleg módosíthatja, frissítheti és törölheti. Közös érdekünk, hogy önéletrajzában és egyéb pályázati dokumentumaiban szereplő adatai mindenkor pontosak, teljesek és időszerűek legyenek. Ennek megfelelően kérjük, hogy az önéletrajzában és egyéb pályázati dokumentumaiban szereplő adatait - azok változása esetén - megfelelően módosítani, aktualizálni, illetve törölni szíveskedjen.

Önéletrajzát és egyéb pályázati dokumentumait az Ön hozzájárulása alapján anonimizált formában továbbítjuk, illetve hozzáférhetővé tesszük mindazon a társaságunkkal ügyfélkapcsolatban álló vállalatok számára, akiknek az érdeklődésére az Ön anyagai az Ön által a Weboldalon történő regisztráció során megadott, vagy a vállalatok preferenciái alapján számot tartanak (Adattovábbítás). Az adattovábbítás kizárólagos célja, hogy a potenciális munkáltatók, illetve állásközvetítők közvetlenül megnézzék az Ön által a Weboldal adatbázisában elhelyezett és általunk anonimizált adatokat. Amennyiben adatait a weboldalra feltölti, azt úgy tekintjük, hogy Ön valamennyi, az adatbázisunkban szereplő szervezet felé irányuló adattovábbításhoz hozzájárult. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget az Adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló vállalatok jogszabályszerű adatkezeléséért, valamint az on-line adatátvitelért. Biztosíthatjuk azonban, hogy adatkezelői minőségünkben minden tőlünk telhetőt elkövetünk azért, hogy Ön maradéktalanul gyakorolhassa információs önrendelkezési jogát. Amennyiben az adattovábbítással érintett személyek vagy szervezetek által végzett adatkezelésekről további információt szeretne kapni, kérjük, hogy lépjen közvetlen kapcsolatba az adott adatkezelővel.

Önéletrajzát és egyéb pályázati dokumentumait a feltöltést követően 3 évig tároljuk adatbázisunkban, kivéve amennyiben azokat Ön korábban törli (amelyre bármikor lehetősége van), illetve ha frissítési kérésünknek eleget tesz.

Felmérések, kérdőívek

Időről időre felhívjuk látogatóinkat, illetve felhasználóinkat, hogy a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően felmérések, kérdőívek kitöltésével adatokat közöljenek.

A részvétel ezen információ-gyűjtéseken minden esetben önkéntes, esetleges adatszolgáltatás kizárólag az érintettek önkéntes hozzájárulásával történik. Látogatóink, illetve felhasználóink minden esetben szabadon dönthetnek, hogy személyes adatokat (mint név és e-mail cím), vagy kizárólag demográfiai információkat (mint postai irányítószám és állás) bocsátanak rendelkezésünkre.

Fejvadász ajánlása esetén a fejvadászattal foglalkozó cég felelős azért, hogy a jelölt előzetesen engedélyezze, hogy a Szolgáltató megkapja a szükséges adatokat.

Belső/külső ajánlás esetén az ajánló felelős azért, hogy a jelölt előzetesen engedélyezze, hogy a Szolgáltató megkapja a szükséges adatokat.

Fejvadász és belső/külső ajánlás esetén a Szolgáltató a levél/üzenet megérkezésére úgy tekint, hogy azt a fejvadász/ajánló előzetesen engedélyeztette a jelölttel.

Amennyiben bebizonyosodik, hogy a jelölt adatait a fejvadász/ajánló a jelölt engedélye nélkül továbbította, a következményeit a részünkre továbbító forrás viseli, valamint a Szolgáltató az adatokat legkésőbb 15 napon belül törli. A Szolgáltató ezen kívül minden, a jelölttel való kapcsolatfelvételkor megbizonyosodik arról, hogy a jelölt valóban hozzájárul-e az adatkezeléshez, tudatában volt-e az ajánlásnak/fejvadász általi adattovábbításnak.

 1. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Cookie-k használata

Ahogy majdnem minden honlappal rendelkező cég, a Mortoff Kft. is használ cookie-kat a weboldalain. A cookie (magyarul süti) egy kisméretű egyedi szöveges információs fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Ezenkívül az Adatkezelő használ olyak sütiket is, melyek több látogatás során használatosak. Ezek a sütik sem tartalmaznak cím adatokat (mint például a Látogató nevét, email címét, stb.) vagy más személyes adatokat, kizárólag az alábbi adatokat: a Látogató anonim IP címe. A Látogató személyének azonosítása ezen Sütikkel nem lehetséges. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie főbb jellemzői

Google Analytics cookie

Oldalunk alkalmazza a Google Analytics programot, a Google Inc. ("Google") webelemző szolgáltatását. A Google Analytics ugyancsak sütik használatával működik, olyan szövegfájlokkal, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik weblapunk használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a weblap Ön által történő használatát rögzítő információk rendszerint a Google szerverére kerülnek át az USA-ba, és ott is tárolódnak. Azonban az Ön IP-címe előzőleg rövidített formában kerül át, amennyiben az az Európai Unió tagállamában található, vagy más olyan államéban, amely az Európai Gazdasági Régióról szóló Egyezmény aláírója. Csak különleges esetekben kerül át a teljes IP-cím az USA-beli Google szerverre, és ott kerül sor a rövidítésre. A Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje a weboldal Ön által történő használatát, hogy az oldalaktivitásról jelentéseket állítson elő, és további szolgáltatásokat nyújtson a site működtetőjének a weboldalhasználatával kapcsolatban. A Google Analytics keretén belül az Ön böngészőjéről átküldött IP-címet nem kombinálják más Google-adatokkal.  A sütik tárolását Ön megakadályozhatja böngészőjének megfelelő beállításával.

Továbbá, a süti által készített, az Ön weboldal használatát rögzítő adatok (pl. IP-cím) Google-hoz történő továbbítását és feldolgozását is megakadályozhatja, ha letölti és installálja a böngésző segédprogramot (plugin) a következő linkre kattintva.

További információkat a Google Analytics Általános Szerződési feltételeiről az alábbi linkre kattintva olvashat.

A sütik engedélyezése, korlátozása vagy tiltása

Minden modern böngészőprogramban beállítható, hogy a látogató elfogadja-e a sütiket vagy sem. Ugyancsak a böngészőben lévő beállításokkal lehet testre szabni azt, hogy a látogató kér-e értesítést arról, ha a honlap sütit kíván elhelyezni a böngészőjében, ahogy azt is, hogy a különböző típusú sütik meddig maradhatnak fenn, illetve törlődjenek-e a böngésző program bezárásakor. Fontos tudni, hogy bizonyos honlapok egyes szolgáltatásai kifejezetten a sütik elfogadásától függnek, így a sütik esetleges tiltásával a látogató számára a honlapon nem várt működés lesz tapasztalható, rosszabb esetben lehetetlenné válik a honlap szolgáltatásainak használata.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linken tájékozódhat:

Google Chrome

Firefox

Microsoft Internet Explorer

Safari

Tájékoztatás

Amennyiben úgy érzi, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakon túlmenően további kérdése, észrevétele merülne fel, úgy kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi e-mail címen: info@mortoff.hu

Az adatkezelési tájékoztató 2018. május 18. naptól hatályos. Az adatkezelési tájékoztató módosítási jogát fenntartjuk. A honlapon mindig a nyilvánosan elérhető változat számít hatályosnak.

IT szolgáltatónk

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat. Az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

Cégnév: ErdSoft doo
Székhely: 24000 Szabadka, Luja Pastera 5, Szerbia
Cégjegyzékszám: 21354619
Adószám: 110478829
Képviselő: Erdudac Dániel
Telefonszám: +381 60 44 60 555
Fax: nincs
E-mail cím: daniel.erdudac@erdsoft.com     
Honlap: erdsoft.com

Írj nekünk!

Oszd meg velünk saját Ipar 4.0 történetedet vagy véleményedet, javaslataidat a műsorral kapcsolatban!

Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Beállítások" gombra kattintva olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat.